ИСТОРИЈАТ

ШКОЛА НЕКАД

Средња туристичка школа основана је 1971. год. у оквиру Радничког универзитета „Нови Београд“, доцније Политехничка академија. При Радничком универзитету је од 1967. године већ радила Виша туристичка школа, што је био још један показатељ да би недостајућа „карика“ – средња школа, која образује туристичке кадрове, одиста била потребна. Сачињен је елаборат о испуњености услова за почетак рада нове школе, који је верификован извештајем Републичке просветне инспекције.

Нарочито је значајно мишљење које су дале Привредна комора Београда и Србије, у којем се констатује да у туристичкој привреди ради велики проценат неквалификованог кадра, те да није довољно њихово допунско образовање, већ је евидентна потреба школовање квалификованог кадра.

Раднички универзитет је поднео захтев Републичком секретаријату за образовање, науку и културу 12. јануара 1971. године. На основу извештаја Републичке просветне инспекције, донето је решење да новоосновани одсеци Радничког универзитета у Новом Београду испуњавају услове за школовање кадрова туристичке струке са свим разредима. Решење је објављено у Службеном гласнику СРС, од 04.новембра 1971. године. То је прва туристичка школа у Србији, која започиње рад као једне од организационих јединица.

Крајем осамдесетих, Раднички универзитет је прерастао своје првобитне активности допунског образовања одраслих, јер се, уписујући редовне ученике, нашао у систему редовног образовања. Специфичности установе су изискивале и нову концепцију рада. Стога је било време за промену имена и трансформацију организационе структуре Радничког универзитета.

Окружни привредни суд у Београду је у регистар установа уписао ново име: Политехничка академија. У саставу Политехничке академије су се налазиле две средње школе (Средња туристичка и Средња техничка школа), две више школе (Виша тиристичка и Виша машинска школа), Центар за културу и Интернационални школски центар, са седиштем у Немачкој и са одељењима у Француској, Аустрији и Швајцарској.

Политехничка академија се развијала заједно са својим организационим јединицама. Расло је и интересовање ученика за образовне профиле, како средњих, тако и виших школа, али је упис био условљен неадекватним и недовољним простором.

Стара зграда Политехничке академије постала је недовољна за потребе нових школа. Одлуком Министра просвете Републике Србије, 17. јуна 2002. године, угашена је Основна школа „Лењин“ у улици Отона Жупанчича бр. 4, а школска зграда је дата на коришћење Средњој туристичкој школи.

Захваљујући новом простору, Средња туристичка школа је добила могућност интензивнијег развоја, али је очекивала решење свог правног статуса. Управни одбор Политехничке академије, на седници одржаној 30. маја 2005. године, доноси одлуку о статусној промени Политехничке академије. Ову одлуку је верификовала Влада Републике Србије, доносећи решење о статусној промени.

За Средњу туристичку школу то је значило коначно решење правног статуса. Трговински суд у Београду је решењем бр. XI.FI.53/0609 од 28.02.2006.године укинуо Политехничку академију, а већ 01. марта 2006. године донео је решење о оснивању Средње туристичке школе (решење бр. XI.FI.53/06).

Пресељењем у зграду бивше основне школе створени су услови за већи број одељења и упис нових образовних профила и интензиван развој школе. Политика развоја школе координисана је са надлежним установама Министарства просвете и спорта, које је одобрило упис нових образовних профила: кулинарски и угоститељски техничар. Уз подршку Градског секретаријата за образовање, обезбеђена су наставна средства и извршене санације објекта и опремање школе.

Реформом средњег стручног образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам, од школске 2007/2008. године, уведени су нови образовни профили:

- туристички техничар – оглед

- конобар – оглед

- кувар – оглед

Европска агенција за реконструкцију, која подржава реформу стручног образовања, опремила је школу модерном опремом и наставним средствима за потребе извођења наставе, а посебно вежби у школским радионицама.

Огледни образовни профили преведени су у редовни систем образовања од школске 2012/2013. године.

Значајан део активности одвијао се у области међународног партнерства и сардње са школама из Италије, Аустрије, Словеније, Велике Британије и Шведске.