ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ САЛЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА:

Средња туристичка школа

Нови Београд, Отона Жупанчича 4 (II зона)


ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

За прикупљање писаних понуда за коришћење уз накнаду фискултурне сале:

- ФИСКУЛТУРНА САЛА, површина 286 м2

• Коришћење: радним данима од 20:30 до 23:00 часова

• За време празника и током школских распуста, сала се не користи

• Рок трајања уговора: од 22.01.2024. године до 31.12.2024. године

• Обавезе закупца:

- да салу користи маниром доброг домаћина и у сврху која је предмет овог коришћења уз накнаду;

- да надокнади сваку евентуално начињену штету у фискултурној сали, објекту Школе или на спортској опреми;

- да своје закупљене термине не уступа другом клубу или лицу, без сагласности Школе;

- накнада за дежурање за време коришћења сале, односно од 20:00 до 23:00 часова.


Почетна, односно најнижа цена: 2.200,00 динaра по сату коришћења.

Разгледање простора: сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова.

Понуде се примају до 15.01.2024. године до 14 часова, путем поште на адресу: Средња туристичка школа, Отона Жупанчича бр. 4, 11070 Нови Београд или мејлом на sekretar@turistickaskola.edu.rs

Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи:за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

За ближе информације у вези са издавањем, обратити се Секретаријату Школе на телефон 011/2607200, локал 108.

Захваљујемо на сарадњи,

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Драгутин Миличић

Јавни позив за издавање сале можете преузети ОВДЕ.